REGULAMIN

Serwis internetowy portaharmoni.pl („Serwis”) jest prowadzony przez Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak .  ul. 20 stycznia 1920 roku 10/2, 85-081 Bydgoszcz NIP: 5542825627, REGON: 382148560.

Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną  za pośrednictwem Serwisu .

1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

PORTAL HARMONII – należy przez to Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak .  ul. 20 stycznia 1920 roku 10/2, 85-081 Bydgoszcz, NIP: 5542825627, REGON: 382148560.

Użytkownik –  podmiot, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, zawiera umowę z Portalem Harmonii lub/i korzysta z portalu www.portalharmonii.pl
Konsument –  osoba fizyczna będąca konsumentem zgodnie z  art. 221 Kodeksu cywilnego korzystająca z Serwisu oznacza to  osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Materiały  – wszelkie treści  publikowane lub udostępniane w Serwisie przez Portal Harmonii, w jakiejkolwiek  formie, w szczególności treści cyfrowe, audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe,  będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze utrwalone w jakiejkolwiek formie, niezależnie od ich przeznaczenia   i  niezależnie czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności nagrania video kursów jogi, sesje jogi, kursy medytacji, lekcje medytacji, zajęcia jogi ;

Serwis – serwis internetowy – Internetowy Serwis Portal Harmonii dostępny pod adresem internetowym https://www.portalharmonii.pl lub jego rozwinięciami; Serwis, w wyniku zawartej Umowy, umożliwia Użytkownikowi dostęp do Materiałów na zasadach określonych Umową;

Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną ( bez fizycznej obecności stron)  za pośrednictwem Serwisu  pomiędzy Portalem Harmonii a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Portal Harmonii usług  oferowanych w  Serwisie, treść Umowy stanowią postanowienia Regulaminu;

Usługa – odpłatna usługa,  polegająca na dostępie  do treści cyfrowych, audiowizualnych  w postaci Materiałów umożliwiająca korzystania z nich  za pośrednictwem Serwisu zarejestrowanemu i zalogowanemu Użytkownikowi  w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika;


Dane Użytkownika
– dane Użytkownika przy użyciu, których Portal Harmonii może kontaktować się z Użytkownikiem lub niezbędne w celu wykonania Usługi obejmujące  imię i nazwisko, nazwa podmiotu, adres poczty elektronicznej, dane do płatności, adres;

Konto Użytkownika – panel służący do zarządzania Danymi Użytkownika oraz dostępem do Serwisu pod warunkiem dokonania rejestracji i logowania do Serwisu;

Platforma sprzętowa – środowisko programistyczne spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, pozwalające na korzystanie z Serwisu;

Cennik – aktualny cennik dla danego rodzaju Subskrypcji prezentowany na portalharmonii.pl

2. Postanowienie ogólne

1. Portal Harmonii świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
2. Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia, chyba że za zgodą ich opiekunów prawnych.
3. Usługa świadczona przez Portal Harmonii jest dostępna dla Użytkowników 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
4. Portal Harmonii zastrzega sobie prawo do zmiany Usług, a w szczególności pakietów oferowanych Użytkownikom oraz zasad świadczenia Usług o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
5. Użytkownicy mogą w dowolnie wybranym przez siebie czasie uzyskać dostęp i pobrać Regulamin, utrwalić go, otworzyć, wydrukować lub zapisać go.
6. Wszelkie informacje,  Materiały udostępniane Użytkownikowi znajdujące się w Serwisie w tym w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe, loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie, zdjęcia,  materiały cyfrowe, nagrania audiowizualne  i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, należą lub przysługują Portal Harmonii oraz podlegają ochronie prawnej.
7. Zawartość Serwisu, w szczególności Materiały, podlegają ochronie prawnej.
8. Wszystko co umieszczone jest w  Serwisie, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, hasła reklamowe, logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Portalu Harmonii. Wykorzystywanie ich jest zabronione  i narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność naruszenie praw Portalu Harmonii  , a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa do znaku towarowego, dóbr osobistych  i majątkowych Portalu Harmonii  i  osób trzecich


3. Warunki korzystania z Serwisu

1. Ponieważ Regulamin określa zasady zawierania Umowy oraz korzystania z Serwisu, w tym dostarczania przez Portal Harmonii Materiałów. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie  https://portalharmonii.pl/regulamin.
2. Regulamin Serwisu stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Przed korzystaniem z Serwisu  Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik rejestrując konto w Serwisie potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to jest składane poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka (check boxa)  w toku rejestracji.
4. Portal Harmonii  stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi stosowania  plików cookies przeczytaj politykę prywatności  znajdującą się na stronie https://www.portalharmonii.pl/regulamin/.
5. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do Konta Użytkownika przed osobami nieuprawnionymi i nie wolno mu udostępniać hasła osobom trzecim. Portal Harmonii nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu hasła. Jednocześnie Portal Harmonii stosuje zabezpieczenia dla ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody Portal Harmonii  nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej czy w celach komercyjnych, która naruszałaby jakikolwiek interes Portal Harmonii, w szczególności do rozpowszechniania czy wprowadzania do obrotu Materiałów  oferowanych przez Portal Harmonii, ich publikacji, dystrybucji, powielania czy jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania, ani w całości ani we fragmentach, w jakiejkolwiek formie i zakresie.
7. W celu utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz dokonanie rejestracji.
8. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Portal Harmonii  w Serwisie i udostępnić wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Portal Harmonii. Podczas rejestracji Użytkownik ustala swój własny login i hasło.
9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym maila z linkiem, który należy aktywować w celu potwierdzenia rejestracji lub maila z hasłem tymczasowym do Konta. Z chwilą aktywowania w/w linka lub z chwilą pierwszego logowania (w zależności od tego co nastąpi pierwsze), Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika (w tym do zarządzania swoimi danymi). W celu korzystania z Konta Użytkownika wymagane jest zalogowanie przy użyciu hasła. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest wskazanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych.
10. Portal Harmonii zakazuje  dostarczania przez Użytkownika treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej  lub innych treści niezgodnych z  dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
11. Każde działanie Użytkownika powinno być zgodne  z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, z  poszanowaniem dóbr osobistych  osób trzecich w tym zwłaszcza innych Użytkowników    oraz powinno być zgodne z  zasadami współżycia społecznego.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PORTAL HARMONII, ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚCI

1. Portal Harmonii świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali rejestracji następujące nieodpłatne usługi:
1)   prowadzenie Konta Użytkownika,
2)   dostarczenie informacji w formie Newslettera dostępnego po wykupieniu usługi w ramach abonamentu.
1. Usługa prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.
2. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika świadczona jest przez czas nieokreślony, od momentu rejestracji Konta Użytkownika. Użytkownik, który dokonał rejestracji może samodzielnie, w każdym czasie i bez podania przyczyny usunąć swoje Konto Użytkownika albo zgłosić Portal Harmonii żądanie usunięcia tego Konta.
3. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu funkcjonalności Portalu, w tym do Materiałów, wymaga opłacenia Usługi.
4. Portal Harmonii  może postanowić, aby niektóre Materiały  były dostępne stale lub czasowo nieodpłatnie dla zarejestrowanych Użytkowników, jednak nie może to stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
5. Portal Harmonii jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika lub zablokowania Użytkownikowi dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Portal Harmonii lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w tym Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie lub dokonując płatności za Usługi odpłatne podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, gdy korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
6. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Portal Harmonii  na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości zawierających informacje handlowe i oferty dotyczące usług świadczonych przez Portal Harmonii.  Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym w Serwisie.
7. Rezygnacja z usługi Newslettera  możliwa jest w każdym czasie, bez podania przyczyny – Użytkownik może samodzielnie  zrezygnować z  otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji rezygnacji z usługi Newslettera używając  linka umieszczanego w każdej wiadomości Newslettera.
8. W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu na Usługi płatne w postaci subskrypcji.
9. Subskrypcja wygasa automatycznie po upływie ważności w ramach pakietu wybranego przez Użytkownika. Odpowiednio po upływie 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
10. Przy rejestracji w Serwisie Użytkownik może wybrać odpłatny pakiet na określony czas, lub skorzystać z darmowej rejestracji. 
11. Świadczenie Usługi  płatnej trwa od momentu opłacenia usługi aż do momentu jej wygaśnięcia zgodnie z długością wybranego Pakietu.
12. Udostępnienie Usługi płatnej nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Portal Harmonii potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności, przy czym Portal Harmonii  nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
13. Do zawarcia Umowy pomiędzy Portal Harmonii a Użytkownikiem dochodzi po rejestracji Użytkownika w Serwisie i wyboru oferty płatnej.
14. Portal Harmonii  przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy oraz wyrażenia zgody na dostarczenie Materiałów w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku (poprzez e-mail).
15. Metody płatności to: szybki przelew, BLIK (obsługiwane przez Przelewy24), płatność kartą płatniczą (obsługiwana przez Stripe.com).
16. W przypadku domówienia produktów do złożonego zamówienia wymagającego dopłaty – klient otrzyma spersonalizowany link do płatności realizowany przez Przelewy24 lub Stripe.com z ustaloną kwotą (zależnie od wybranej przez Klienta metody płatności).
17. Na stronie i w naszym serwisie – nie przechowujemy poufnych informacji klientów (takich jak numery kart). Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, jak przetwarzamy dane, a także jak przetwarzają dane podmioty odpowiedzialne za płatności.
18. W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z płatnościami bankowymi, klient może skontaktować się bezpośrednio z Przelewy24 poprzez formularz: https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowy lub poprzez infolinię dostępną od 8 do 24 pod numerem telefonu +48 61 642 93 44. W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z płatnościami kartą, klient może skontaktować się bezpośrednio z Stripe.com poprzez chat na stronie 24h na dobę pod adresem https://support.stripe.com/ (obsługa w języku angielskim).
19. Zgodnie z dyrektywą Omnibus w przypadku przecenionych kursów – Klient zostanie poinformowany o najniższej cenie produktu w okresie 30 dni przed promocją.
20. Dostęp do Serwisu w ramach pakietu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Portal Harmonii potwierdzenia akceptacji 100 % płatności przez operatora płatności.
21. W ramach świadczenia przez Portal Harmonii Usługi płatnej udziela on Użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej i ograniczonej licencji  jedynie na odtwarzanie Materiałów i wyłącznie przez  Użytkownika.  Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania,  lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek Materiałów. zabroniona jest sprzedaż, najem dzierżawa lub jakiekolwiek odpłatne lub nieodpłatne zbycie  Materiałów. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Serwisu  szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).

22. Portal Harmonii informuje, iż ćwiczenia fizyczne i/ lub oddechowe zawarte  w Materiałach  skierowane są do szerokiego grona Użytkowników nie uwzględniających stanu zdrowia Użytkowników. Użytkownik wykonuje  je wyłącznie na własną odpowiedzialność i dostosować rodzaj i intensywność  aktywności fizycznej do swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Serwis  nie świadczy porad i  konsultacji medycznych. Portal Harmonii zaleca, aby w przypadku wątpliwości co do możliwości wykonywania ćwiczeń ze względu na stan zdrowia skonsultować się z lekarzem, zaś w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów zaprzestać ich wykonywania.
23. Jeśli Portal Harmonii nie jest w stanie dostarczyć dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych, takich jak pożar, powódź, nieszczęśliwy wypadek, klęska żywiołowa lub terroryzm lub z jakiejkolwiek innej uzasadnionej przyczyny pozostającej poza kontrolą – Portal Harmonii i Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, które Użytkownik mógł ponieść za brak dostępu do serwisu. W ramach rekompensaty długość subskrypcji Użytkowników zostanie wydłużona o okres, kiedy nie można było korzystać z serwisu.

5. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE I SPRZĘTOWE ORAZ ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO PRZEGLĄDAREK  NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest, aby Użytkownik:

–  posiadał dostęp do Internetu (o parametrach podanych poniżej),
–  korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową o danych podanych poniżej,
–   posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.

2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest, aby Użytkownik posługiwał się urządzeniem oraz spełniał wymagania techniczne określone poniżej:
a). Aplikacja i wszystkie jej funkcje są obsługiwane przy użyciu najnowszych wersji przeglądarek : Chrome (posiada automatyczne aktualizacje, Firefox (posiada automatyczne aktualizacje) Safari;
b). Do korzystania z  treści video wymagane są przeglądarki które potrafią dekodować filmy H.264 w odtwarzaczu HTML5;
c). Aplikacja działa na wielu systemach operacyjnych, ale możemy zagwarantować pełną funkcjonalność tylko na platformach, które są nadal wspierane przez ich dostawców;
d). Użytkownicy muszą posiadać dostęp do internetu z minimalną stałą prędkością 500 kbps, aby móc odtwarzać treści w niskiej rozdzielczości. Dla lepszych wrażeń z używania aplikacji zalecamy korzystanie z połączenia internetowego o prędkości 5 Mb/s lub szybszego. Jeśli to możliwe, preferowane są przewodowe połączenia internetowe;

e). Zaleca się  powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Materiałów,   korzystanie ze strony www.portalharmonii.pl,  włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.

3.   Portal Harmonii nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w przypadku, gdy Platforma sprzętowa Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.
4. Portal Harmonii dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, Portal Harmonii nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
5. Obowiązkiem Użytkownika, przed rejestracją w Serwisie i zawarciem Umowy, jest sprawdzenie, czy posiadane przez niego Platformy sprzętowe spełniają wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości, Użytkownik ma prawo zwrócić się do Portal Harmonii z wnioskiem o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
6. Ze względu na niezależne od Portal Harmonii właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Serwisu na Platformach sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Serwisu na Platformach sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
7. Funkcjonowanie Serwisu wymaga czasowego  monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe przerwy w działaniu Serwisu. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Portal Harmonii dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

6. ZAWIESZENIE USŁUG, ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z udostępnionych Materiałów w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Portal Harmonii oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Działania Użytkownika wykraczające poza udzieloną licencję stanowią naruszenie Regulaminu.
3. Dostęp do Serwisu lub Materiałów  może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
1)   wykorzystuje Serwis lub Materiały do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
2)   utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu lub Materiałów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;
3)   podejmuje działania mające na celu odczytanie danych innych Użytkowników w tym  haseł do kont;
4)   udostępnia login lub hasło do swojego konta w Serwisie innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;
5)   zamieszcza w Serwisie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się materiały  które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;
6) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Portal Harmonii  wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.
1. Podczas zakupu pakietu Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych wraz z dokonaniem zamówienia i zapłaty. Tym samym akceptuje fakt, że od tego momentu nie może odstąpić od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Portal Harmonii  udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Serwisu na czas trwania Umowy.
2. Wszystkie  Materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Portal Harmonii  lub osób trzecich co do których Portal Harmonii ma prawo korzystania.
3.  Zabronione jest kopiowanie Materiałów zamieszczonych w Serwisie  będących własnością Portal Harmonii lub osób trzecich, w tym ich udostępnianie w jakiejkolwiek formie  i miejscu bez pisemnej zgody Portal Harmonii.
4. Zabrania się  pobierania jakichkolwiek materiałów  z Serwisu  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bez pisemnej zgody Portal Harmonii.

8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Portal Harmonii.
2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi prawach  znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem  https://www.portalharmonii.pl/polityka-prywatnosci

9. Reklamacje

1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Portal Harmonii  nie realizuje jakichkolwiek Usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik proszony jest o poinformowanie Portal Harmonii o uchybieniach tak, aby umożliwić Portal Harmonii ustosunkowanie się do nich.
2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres siedziby Portal Harmonii lub drogą elektroniczną na adres yoga@stanharmonii.pl
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, oraz adres email użyty przy rejestracji i logowania w Serwisie, opis swoich zastrzeżeń, a także swoje żądanie,  podpis Użytkownika  – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
5. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 3  lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Portal Harmonii  poprosi /wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
6. Portal Harmonii   niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji.
7. Portal Harmonii udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeśli w takiej formie złożono reklamację lub Użytkownik wyraził zgodę na odpowiedź w tej formie, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

8. Zwrot otrzymanych od Użytkownika płatności (w przypadku pozytywnej reklamacji) następuje nie później niż 7 dni od dnia, w którym Portal Harmonii poinformował użytkownika o pozytywnej decyzji. Zwrot następuje formą płatności, którą płatność została otrzymana.

10  Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Portal Harmonii  informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
3. Użytkownik może również złożyć swoją skargę  za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, bez konieczności korzystania z sądownictwa polubownego.
5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Portal Harmonii  a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Portal Harmonii.
6. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi.
7. Portal Harmonii  informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu  www.portalharmonii.pl  oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
8. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do Usług zamówionych  po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.
9. W przypadku, gdy Użytkownik będący Konsumentem  nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
10. Portal Harmonii  nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Portal Harmonii  nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą, za szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z Regulaminem oraz  z tytułu  awarii sprzętu, systemu lub oprogramowania będą skutkiem czynników niezależnych od Portal Harmonii.
11. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami odpowiedzialność Portal Harmonii jest ograniczona do przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych przez nich strat tzn. wyłącza  się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.
12. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
13. Załącznikami do niniejszego Regulaminu jest  Załącznik nr 1: wzór formularza odstąpienia od umowy.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2023 r.